Cập nhật nội dung hiển thị khi gửi link web (facebook, zalo)

Cập nhật nội dung hiển thị khi gửi link web (facebook, zalo)

Trước tiên, nếu muốn hiển thị hình ảnh / tiêu đề / nội dung... trang web của bạn, bạn cần phải thay đổi Thẻ Meta Xem hướng dẫn
Trường hợp đã thay đổi thẻ meta mà share link lên facebook, zalo vẫn hiển thị ảnh hay nội dung của Slimweb, bạn làm theo hướng dẫn:

Bước 1: Truy cập https://developers.facebook.com/tools/debug/sharing  (dành cho facebook) và https://developers.zalo.me/tools/debug-sharing (dành cho zalo)
Bước 2: Chèn đường link website của bạn vào => chọn Debug (gỡ lỗi, kiểm tra)
Bước 3: Tại phần Thời gian trích xuất, chọn Thu thập lại (thử lại nhiều lần nếu không được => kiểm tra Thẻ Meta).
Lưu ý: Đối với zalo khi đã gửi link web đi rồi thì zalo sẽ lưu dữ liệu cũ, phải mất một thời gian zalo mới cập nhật. Để kiểm tra hãy nhờ 1 zalo khác gửi đi.

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer