Thao tác với MENU (thanh điều hướng): thêm / sửa menu đa cấp

Thao tác với MENU (thanh điều hướng): thêm / sửa menu đa cấp

Bước 1: Thêm menu: (ảnh 1)

  • Chọn chế độ [ KHỐI ] save image => chọn loại Menu chức năng => Kéo - Thả thanh menu bất kỳ (có sẵn cả khối menu đa cấp)
Bước 2: Gắn liên kết cho từng menu: (ảnh 2)
  • Chọn chế độ [ SỬA ]  save image 
  • Bấm 1 lần vào menu => chọn biểu tượng Sửa liên kết => chọn kiểu liên kết và chèn liên kết tương ứng
  • Bấm 2 lần => Sửa chữ
Thêm menu:
Sửa menu:

 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer