Tích hợp ứng dụng CHAT

Tích hợp ứng dụng CHAT

Bước 1: Lấy mã chat:
  • Đăng ký tài khoản và lấy mã nhúng tại nhà phát triển bạn muốn tích hợp (Tawk.to, Vchat, Subiz, Facebook...)
Bước 2: Chèn mã nhúng vào website:
  1. Chọn chế độ [ XUẤT BẢN ] save image
  2. Chọn biểu tượng [ Thiết lập trang ] save image
  3. Chèn mã đã copy được ở Bước 1 vào Nâng cao => Thêm mã trước thẻ BODY
Lưu ý: Trường hợp có sẵn mã của Slimweb (không phải mã chat) bạn không được xóa bỏ, chèn xuống dưới cùng đoạn mã có sẵn.

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer