Thêm MÃ CSS vào trang

Thêm MÃ CSS vào trang

Bước 1: Chọn chế độ [ Xuất bản ]
Bước 2: Chọn [ Thiết lập trang ]
Bước 3: Nhập mã CSS vào Nâng cao => Thêm mã trước thẻ HEAD
Lưu ý: Mã CSS phải nằm trong thẻ style.

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer