Tạo SẢN PHẨM (Shop) với dữ liệu động

Tạo SẢN PHẨM (Shop) với dữ liệu động

Trang web demo: https://slimweb.vn/site/shophoaqua/

1 - Tại mục Sản Phẩm chọn Nhóm sản phẩm để thêm nhóm (danh mục sản phẩm)
2 - Chọn Thêm sản phẩm để cập nhật sản phẩm3 - Tại màn hình chỉnh sửa trang web chọn chế độ Khối => Menu chức năng
4 - Kéo - Thả một khối Menu chức năng có giỏ hàng  (hoặc trong Tiện ích mở rộng chọn khối icon giỏ hàng)


5 -  Kéo Thả một khối trong Sản phẩm


6 - Xuất bản trang web


7- Tại Trang web của tôi => chọn Thiết lập trang web 


8 - Chọn Thiết lập Shop và nhập thông tin tương ứng

  • Email báo đơn hàng là địa chỉ email nhận thông báo khi có người đặt hàng
  • Hướng dẫn thanh toán là thông tin tài khoản ngân hàng để thanh toán


9 - Kiểm tra đặt hàng tại trang web đã xuất bản và Danh sách đơn hàng

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer