Hướng dẫn tạo khối chia sẻ facebook để mở khóa nội dung (Social Content Locker) | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn tạo khối chia sẻ facebook để mở khóa nội dung (Social Content Locker)

Bước 1: Thêm khối:
  • Chọn chế độ Thêm
  • Chọn loại Kêu gọi hành động
  • Kéo Thả khối Social Contet Locker
Bước 2: Chỉnh sửa đường link chia sẻ:
  • Chọn chế độ Thêm
  • Bấm chọn mở mã HTML
  • Thay đường link bạn muốn chia sẻ


Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer