Cách xử lý khi không tạo được trang web hoặc không xuất bản được trang web | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Cách xử lý khi không tạo được trang web hoặc không xuất bản được trang web

Bạn nhập tên trang web hay xuất bản trang web ra không được.
Hãy kiểm tra trình duyệt của bạn có chặn cửa sổ bật lên hay không, và chọn cho phép cửa sổ được bật lên từ trình duyệt.
Tham khảo hướng dẫn: https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=vi

- Trường hợp xuất bản ra hệ thống báo: Tên miền hoặc thư mục đã tồn tại. Vui lòng nhập tên khác!
Khi đó bạn phải thay đổi tên miền hoặc thư mục xuất bản:


Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer