Hướng dẫn mở mã HTML để chỉnh sửa | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn mở mã HTML để chỉnh sửa

Bước 1: Chọn chế độ Thêm
Bước 2: Di chuột qua khối cần chỉnh sửa chọn biểu tượng Sửa HTML

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer