Thiết lập BIỂU TƯỢNG LOADING khi vào website | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Thiết lập BIỂU TƯỢNG LOADING khi vào website

Biểu tượng loading sẽ hiện khi bắt đầu truy cập vào website.

Phần 1- Chọn Biểu tượng Loading
Bước 1: Chọn chế độ [ Xuất bản ]
Bước 2: Chọn [ Thiết lập trang ]
Bước 3: Tùy chọn icon tại Biểu tượng loading


Phần 2- Thay đổi màu cho biểu tượng loading:
Bước 1: Chọn chế độ [ Sửa ]
Bước 2: Chọn loại Sáng/Tối
Bước 3: Chọn mục Biểu tượng loading
Bước 4: Thay đổi màu nền / màu viền của biểu tượng