Hướng dẫn thiết lập biểu tượng loading khi truy cập vào trang web | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn thiết lập biểu tượng loading khi truy cập vào trang web

Biểu tượng loading sẽ hiện khi bạn bắt đầu truy cập vào website.

Phần 1- Tùy chọn Biểu tượng loading
Bước 1: Chọn chế độ Xuất bản
Bước 2: Bấm chọn biểu tượng thiết lập trang
Bước 3: Tùy chọn biểu tượng xuất hiện khi loading trang web của bạn


Phần 2- Thay đổi màu cho biểu tượng loading:
Bước 1: Chọn chế độ Sửa
Bước 2: Bấm chọn mục Biểu tượng loading
Bước 3: Thay đổi màu biểu tượng

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer