Hướng dẫn thiết lập, chỉnh sửa nội dung, văn bản (text) | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn thiết lập, chỉnh sửa nội dung, văn bản (text)

Bước 1: Chọn chế độ Sửa  save image
Bước 2: Bấm chọn 1 lần vào nội dung cần chỉnh sửa
Bước 3: Tùy chỉnh các thiết lập cho chữ
Bước 4: Bấm chọn 2 lần vào nội dung để thay đổi chữ.


 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer