Hướng dẫn chỉnh sửa nội dung khối hỏi đáp (FAQ), TAB | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn chỉnh sửa nội dung khối hỏi đáp (FAQ), TAB

 
Phần 1. Hướng dẫn chỉnh sửa nội dung:
Bước 1: Chọn Chế độ Xuất bản  
save image 
Bước 2: Mở tab để chỉnh sửa nội dung
Bước 3: Chọn chế độ Sửa 
save image  để thay đổi nội dung.
Lặp lại 3 bước với từng Tab.
Lưu ý: Bạn cần phải mở Câu hỏi (Tab) trước khi sửa nội dung, không chỉnh sửa nội dung khi chưa mở Tab.


Phần 2. Hướng dẫn Sao chép thêm Câu hỏi FAQ (Tab):
Bước 1: Chọn Chế độ Xuất bản  
save image
Bước 2: Mở tab cần sao chép
Bước 3: Chọn chế độ Sửa  
save image
Bước 4: Bấm vào Tab vừa mở, chọn Sao chép

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer