Đồng hồ đếm ngược (Countdown) | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Đồng hồ đếm ngược (Countdown)

Bước 1: Chọn chế độ [ SỬA ] 
Bước 2: Bấm chọn vào Countdown và chọn biểu tượng Thiết lập Countdown  save image
Bước 3: Nhập ngày hết hạn. Lưu ý: Nhập đúng định dạng mặc định có sẵn (yyyy/mm/dd hh:mm:ss)