THIẾT LẬP TRANG: Sửa tiêu đề / favicon / ảnh hiển thị khi gửi link | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

THIẾT LẬP TRANG: Sửa tiêu đề / favicon / ảnh hiển thị khi gửi link

Bước 1: Chọn chế độ XUẤT BẢN ]  save image
Bước 2: Chọn biểu tượng [ Thiết lập trang ]  save image 
Bước 3: Tại Thiết lập chung, tùy chỉnh Tiêu đề trang / Tên file / Ảnh favicon / Ảnh khi chia sẻ.