Hướng dẫn thiết lập trang: Sửa tiêu đề trang, thay favicon, thay ảnh chia sẻ lên facebook, thêm mã quảng cáo, chatbox, Javascript, Css... | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn thiết lập trang: Sửa tiêu đề trang, thay favicon, thay ảnh chia sẻ lên facebook, thêm mã quảng cáo, chatbox, Javascript, Css...

Video hướng dẫn chung:
Bước 1: Vào Xuất bản  save image
Bước 2: Chọn Thiết lập trang  save image 
Bước 3: Tùy chọn Thiết lập chi tiết:
1. Thiết lập chung: Sửa tên file, Tiêu đề trang web, thay ảnh favicon, ảnh hiển thị khi share link lên facebook...
 
 

2. Thiết lập nâng cao: Chèn mã google, facebook, chatbox, Javascript, Css...

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer