Tạo blog với nội dung động | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Tạo blog với nội dung động

Khối Nội dung động (Blog) đã có sẵn. Việc của bạn phải làm là Thêm chuyên mục và Thêm bài viết  trong Quản lý Blog sau đó Kéo - Thả Nội dung động.
Bước 1:
Thêm Chuyên mục và Bài viết
Bước 2: Tại màn hình thiết kế web, chọn chế độ Thêm save image
Bước 3: Chọn Nội dung động ( Blog ) sau đó Kéo-Thả khối blog bất kỳ

 
 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer