Hướng dẫn kết nối tên miền riêng | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn kết nối tên miền riêng

Để kết nối được website ra tên miền riêng bạn cần có thông tin quản trị tên miền (lấy từ nhà cung cấp tên miền của bạn).
Lưu ý: Nếu không xuất bản được, hãy kiểm tra xem trình duyệt của bạn có chặn cửa sổ popup từ Slimweb không, và cho phép cửa sổ bật lên trong trình duyệt. Tham khảo: https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=vi​
Bước 1:  Bấm nút [ Xuất bản ]  save image  
Bước 2:
Chọn Xuất bản ⇒ Chọn Kết nối tên miền riêng ]  Nhập tên miền cần kết nối. (lưu ý không nhập chuỗi ký tự "http://www")

save image

Bước 3:  Trỏ tên miền về địa chỉ máy chủ của Slimweb
  • Đăng nhập vào trang quản lý tên miền bằng tài khoản do nhà cung cấp tên miền đã gửi cho bạn
  • Nếu bạn trỏ tên miền chính (Ví dụ: http://tenmienchinh.com) về Slimweb thì thêm 02 bản ghi @ và www trỏ về địa chỉ IP là [ 115.146.126.254như hình bên dưới
  • Lưu ý: cần chờ từ 2 - 6 tiếng để hệ thống cập nhật


Trường hợp bạn trỏ tên miền con (Ví dụ: http://tenmiencon.tenmienchinh.com) thì chỉ thêm bản ghi tenmiencon và trỏ về địa chỉ IP  là [ 115.146.126.254như hình bên dưới

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer