Kết nối FORM với Google Sheet

Kết nối FORM với Google Sheet

Bước 1: Truy cập http://sheet.new để tạo 1 file google sheet mới
Bước 2: Chia sẻ file vừa tạo được dưới dạng những ai có đường link đều có thể Chỉnh sửa và sao chép link google sheet đó
Bước 3: Tại thiết lập form đăng ký Gửi đến email chọn phương thức gửiGoogle Sheet. Dán đường link file và điền chính xác tên sheet của bạn vào ô tương ứng 
  • Nếu bạn thay đổi tên sheet hoặc tạo sheet mới trong file đó thì cần điền tên sheet, còn không mặc định là Sheet1 (hoặc là "Trang tính1" nếu bạn sử dụng Tiếng Việt)
Ghi chú: Tên sheet là tên của tab bên dưới của file excel, trường hợp bạn để link sheet của bạn là tiếng việt thì phải điền đúng là Trang tính1

Video hướng dẫn chi tiết:

 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer