THIẾT LẬP TRANG: Sửa tiêu đề / favicon / ảnh hiển thị khi gửi link

THIẾT LẬP TRANG: Sửa tiêu đề / favicon / ảnh hiển thị khi gửi link

Bước 1: Chọn chế độ XUẤT BẢN ]  save image
Bước 2: Chọn biểu tượng [ Thiết lập trang ]  save image 
Bước 3: Tại Thiết lập chung, tùy chỉnh Tiêu đề trang / Tên file / Ảnh favicon / Ảnh khi chia sẻ.
 

Video hướng dẫn chung:
 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer