Thiết lập Slideshow (Carousel)

Thiết lập Slideshow (Carousel)

Bước 1: Thiết lập khối Slideshow: (ảnh 1)

  1. Chọn chế độ [ KHỐI ] save image
  2. Di chuột vào khối slideshow chọn biểu tượng [ Thiết lập ]
  3. Chọn biểu tượng slide tùy ý
Bước 2: Sửa Slide: (ảnh 2)
  1. Chọn chế độ [ SỬA ] save image
  2. Bấm chọn vào slide cần chỉnh sửa
  3. Tùy chọn các biểu tượng (1) thiết lập, (2) thuộc tính (hình giọt nước - thay ảnh nền cho slide), (3) thêm hiệu ứng, (4) sao chép, (5) xóa để chỉnh sửa
Thiết lập khối:
Sửa slide:

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer