Đồng hồ đếm ngược (Countdown)

Đồng hồ đếm ngược (Countdown)

Bước 1: Chọn chế độ [ SỬA ] 
Bước 2: Bấm chọn vào Countdown và chọn biểu tượng Thiết lập Countdown  save image
Bước 3: Nhập ngày hết hạn. Lưu ý: Nhập đúng định dạng mặc định có sẵn (yyyy/mm/dd hh:mm:ss)

Video hướng dẫn chung:
 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer