Thiết lập BIỂU TƯỢNG LOADING khi vào website

Thiết lập BIỂU TƯỢNG LOADING khi vào website

Biểu tượng loading sẽ hiện khi bắt đầu truy cập vào website.

Phần 1- Chọn Biểu tượng Loading
Bước 1: Chọn chế độ [ Xuất bản ]
Bước 2: Chọn [ Thiết lập trang ]
Bước 3: Tùy chọn icon tại Biểu tượng loading

Phần 2- Thay đổi màu cho biểu tượng loading:
Bước 1: Chọn chế độ [ Sửa ]
Bước 2: Chọn loại Sáng/Tối
Bước 3: Chọn mục Biểu tượng loading
Bước 4: Thay đổi màu nền / màu viền của biểu tượng

 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer