Thao tác với LIÊN KẾT: gắn link

Thao tác với LIÊN KẾT: gắn link

Bước 1: Chọn chế độ [ SỬA] save image (ở góc trên bên trái màn hình)
Bước 2: Bấm 1 lần vào phần tử (menu/nút bấm/hình ảnh) muốn gắn liên kết => chọn biểu tượng Sửa liên kết.
Bước 3: Chọn kiểu liên kết và gắn liên kết tương ứng:

Trong đó:
- Liên kết bên ngoài: Là một đường link web bất kỳ (bao gồm cả http hoặc https) . Ví dụ: https://slimweb.vn
- Liên kết tới khối/trang trong: Là một khối bất kỳ trên trang của bạn, chọn ID của khối cần gắn liên kết đến: Để biết ID của khối, bạn chọn chế độ [ KHỐI ]  => di chuột vào khối sẽ có ID hiện lên. Lưu ý: Tên ID không được tự giác thay đổi.
- Liên kết tới ảnh: Chèn link ảnh tương ứng. Bạn có thể upload ảnh lên bằng cách bấm vào icon 9 dấu chấm  ở ô nhập link.
- Liên kết tới video: Chèn link video của bạn. Lưu ý: link video youtube phải đúng định dạng, ví dụ: https://www.youtube.com/watch?v=zS1hFivUDRw (chỉ lấy đến v="id video")
- Liên kết tới cửa sổ popup: Chọn id của khối popup tương ứng (id sắp xếp theo thứ tự popup từ trên xuống ở cột Cửa sổ popup bên phải).

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer