Thao tác với Tab/FAQ (Hỏi đáp)

Thao tác với Tab/FAQ (Hỏi đáp)

Phần 1: Sửa nội dung bên trong Tab/Faq
Bước 1: Chọn Chế độ [ XUẤT BẢN ]  save image 
Bước 2: Bấm vào Tab/Faq để mở nội dung bên trong
Bước 3: Chọn chế độ [ SỬA]  save image => bấm 2 lần vào text để thay đổi nội dung.
Lặp lại 3 bước với từng Tab/Faq.

Lưu ý: Bắt buộc phải mở nội dung bên trong Tab/Faq trước khi sửa tiêu đề của từng Tab/Faq.


Phần 2.  Sao chép/Xóa Tab/Faq:
Bước 1: Chọn chế độ [ XUẤT BẢN ]  save image
Bước 2:  Bấm vào Tab/Faq để mở nội dung bên trong
Bước 3: Chọn chế độ [ SỬA ]  save image
Bước 4: Bấm vào Tab/Faq vừa mở, chọn Sao chép / Xóa

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer