Cài đặt MÃ QUẢNG CÁO Google, Facebook

Cài đặt MÃ QUẢNG CÁO Google, Facebook

Bước 1: Chọn chế độ [ Xuất bản ] save image
Bước 2: Chọn biểu tượng [ Thiết lập trang ] save image
Bước 3: Chèn mã quảng cáo vào ô [ Thêm mã trước thẻ HEAD ] hoặc [ Thêm mã trước thẻ BODY  ] (theo hướng dẫn của google, facebook).

Lưu ý: 
  • Nếu trang web có sẵn mã quảng cáo của Slimweb => bạn chèn thay thế sang mã của bạn
  • Các mã khác (không phải mã quảng cáo) có sẵn không được xóa bỏ => Chèn lên trên cùng hoặc dưới cùng mã có sẵn

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer