NĂM VỮNG 3 chế độ chỉnh sửa web

NĂM VỮNG 3 chế độ chỉnh sửa web

save image Chế độ KHỐI :  để thêm / sửa / xóa  và thay đổi thiết lập của KHỐI NỘI DUNG
save image Chế độ SỬA : để chỉnh sửa HÌNH ẢNH, VĂN BẢN, NÚT BẤM... và tất cả các phần tử bên trong KHỐI 
save image Chế độ XUẤT BẢN: dùng để xuất bảngắn mã quảng cáo, thêm mã CSS và javascript cho từng TRANG WEB

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer