Chính sách chống Spam Email Marketing

SlimEmail yêu cầu người dùng chấp nhận sử dụng Dịch vụ này phải tuân thủ Chính sách chống spam của Slimemail được nêu dưới đây. Việc sử dụng Dịch vụ cũng phải tuân thủ Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ hiện hành.

Xem Thêm

Chính sách chống Spam Email Marketing

Nếu bạn cho rằng mình đã bị Spam, vui lòng thông báo cho slimwebvietnam@gmail.com

Bạn đã sẵn sàng tăng lợi nhuận bằng Email Marketing