Làm thế nào để thay đổi các liên kết (link) và thanh menu chức năng ?

  • Bấm vào liên kết (link) cần sửa
  • Bạn có thể trỏ liên kết menu tới một [ Khối nội dung trên trang ] hoặc liên kết tới [ Trang web bên ngoài ].

Copyright © 2016 Slimweb