Làm thế nào để thay đổi các liên kết (link) và thanh menu chức năng ? | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Làm thế nào để thay đổi các liên kết (link) và thanh menu chức năng ?

  • Bấm vào liên kết (link) cần sửa (liên kết có thể là menu hoặc nút button)
  • Bạn có thể trỏ liên kết menu tới một [ Khối nội dung trên trang ] hoặc liên kết tới [ Trang web bên ngoài ].
  • Đích đến là khối trên trang:
- Trong Mã HTML, mỗi 1 khối sẽ có 1 id (thông thường sẽ ở ngay dòng đầu tiên hoặc dòng thứ 2 của đoạn mã, nếu không có bạn có thể tự thêm theo cú pháp: id="ten-id"), nếu id bạn cần trỏ đến không có trong ô select đích đến là khối trên trang, bạn nhập #ten-id vào ô đích đến là liên kết bên ngoài.
save image
save image

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer