Hướng dẫn thay đường dẫn video youtube vào mã HTML | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

Hướng dẫn thay đường dẫn video youtube vào mã HTML

 
  1. Lấy đường dẫn trên Youtube:

  • Mỗi video trên youtube đều có phần Chia sẻ, vào phần Chia sẻ->Nhúng để copy link video tại thuộc tính src

 

   2. Thay đường link vừa copy vào mã HTML

  • Tại khối bạn cần thay video -> Mã HTML, bạn thay thế đường link bạn vừa copy trên youtube (nếu trong Mã HTML có thuộc tính videoURL thì bạn thay thế bằng phần đuôi (ID) của đường dẫn đó)

 

Copyright © 2016 Slimweb