Hướng dẫn thay đường dẫn video youtube vào mã HTML | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn thay đường dẫn video youtube vào mã HTML

 
  1. Lấy đường dẫn trên Youtube:

  • Mỗi video trên youtube đều có phần Chia sẻ, vào phần Chia sẻ->Nhúng để copy link video tại thuộc tính src

 

   2. Thay đường link vừa copy vào mã HTML

  • Tại khối bạn cần thay video -> Mã HTML, bạn thay thế đường link bạn vừa copy trên youtube (nếu trong Mã HTML có thuộc tính videoURL thì bạn thay thế bằng phần đuôi (ID) của đường dẫn đó)

 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer