Hướng dẫn chỉnh sửa form đăng ký trong Mã HTML | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn chỉnh sửa form đăng ký trong Mã HTML


  • Bước 1: Chọn vào nút Gửi (button) của form
  • Bước 2: Chỉnh sửa hoặc chèn mã HTML của form bên ngoài thay thế tại cửa sổ Biểu mẫu hiện ra
  • Ngoài ra bạn có thể chỉnh sửa nội dung hiển thị:
    Placeholder: Nhãn hiển thị trên giao diện
    Name: tiêu đề nội dung gửi về emailsave image


 

 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer