Hướng dẫn chỉnh sửa form đăng ký trong Mã HTML


  • Di chuyển đến khối cần chỉnh sửa -> Mã HTML:

 

Sua_form_lien_he1.png

 
  • Chỉnh sửa nội dung hiển thị:
    Placeholder: Nhãn hiển thị trên giao diện
    Name: tiêu đề nội dung gửi về email

 

Sua_form_lien_he.png

Copyright © 2016 Slimweb