Hướng dẫn chỉnh sửa form đăng ký trong Mã HTML | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

Hướng dẫn chỉnh sửa form đăng ký trong Mã HTML


  • Bước 1: Chọn vào nút Gửi (button) của form
  • Bước 2: Chỉnh sửa hoặc chèn mã HTML của form bên ngoài thay thế tại cửa sổ Biểu mẫu hiện ra
  • Ngoài ra bạn có thể chỉnh sửa nội dung hiển thị:
    Placeholder: Nhãn hiển thị trên giao diện
    Name: tiêu đề nội dung gửi về emailsave image


 

 

Copyright © 2016 Slimweb