Hướng dẫn cách tích hợp form Getresponse

Bước 1 : Copy đoạn mã javaScript trong Getresponse

getresponse.png

Bước 2: Chọn khối nội dung cần nhúng form Getresponse và bật tính năng sửa mã HTML


Bước 3: Trong đoạn mã Html tìm đoạn mã nằm giữa 2 thẻ “<form>” và "</form>" và thay thế đoạn mã đó bằng mã javascript do Getresponse cung cấp

get4.png

Đây là kết quả hiện thị khi đã hoàn tất

get8.png

Copyright © 2016 Slimweb