Cách thay đổi tiêu đề trang web và địa chỉ truy cập của trang web đã tạo ? | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Cách thay đổi tiêu đề trang web và địa chỉ truy cập của trang web đã tạo ?

Bước 1: Từ màn hình thiết kế bạn bấm vào nút [ Cài đặt ] như hình bên dưới.

save image

Bước 2: Nhập tiêu đề và địa chỉ truy cập mới cho website như hình bên dưới

save image

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer